Europejskie tournee z okazji dwusetnej rocznicy narodzin Giuseppe Verdiego

0
1267

Quest'articolo è disponibile in: Italiano

W?oska Narodowa Orkiestra Konserwatriów Muzycznych pod batut? Antonina Foglianiego wyst?pi w Krakowie i Warszawie. G?ówni organizatorzy tego wydarzenia to: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji, Konserwatorium Muzyczne im. Tartiniego w Trie?cie oraz Konserwatorium Muzyczne im. Caselli w l’Aquila.

Narodowa Orkiestra Konserwatoriów Muzycznych zosta?a utworzona w 2008 r. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji ds. Szkolnictwa Artystycznego, Muzycznego i Ta?ca, Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wy?szego i Bada? Naukowych, a jej za?o?ycielami s? w?oskie Konserwatoria Muzyczne.

W jej sk?ad wchodz? najlepsi studenci kszta?c?cy si? w konserwatoriach muzycznych, którym przynale?no?? do tej?e orkiestry daje niepowtarzaln? szans? na wyspecjalizowanie i zbli?enie si? do doskona?o?ci artystycznej.

Narodowa Orkiestra Konserwatoriów Muzycznych stanowi rodzaj portretu W?och, ?ywych pod wzgl?dem kulturalnym, twórczych, nakierowanych na przysz?o?? oraz uznawanych na ca?ym ?wiecie za ojczyzn? nieoszacowanego dziedzictwa artystycznego i muzycznego.

Orkiestra zadebiutowa?a w 2008 r. w Ko?ciele Naj?wi?tszej Marii Panny Matki Zbawiciela w Rzymie Koncertem Bo?onarodzeniowym pod batut? José Collaudo, z udzia?em sopranistki Montserrat Caballé. W 2009 r. orkiestra kontynuuje swoj? dzia?alno?? w Auditorium Parco della Musica w Rzymie, we wspó?pracy z  Akademi? Muzyczn? ?w. Cecylii, w czasie wiosennej sesji “Opera Studio” 2009; w Teatrze Greckim w Taorminie trzykrotnie prezentuje “Aid?”, w Pa?acu Venaria Reale nieopodal Turynu oraz w  Auli Paw?a VI w Watykanie trzykro? wykonuje koncerty symfoniczne.

W L’Aquila w czerwcu 2010 r., w ramach Festiwalu Muzyki Romantycznej “Suona Francese”, orkiestra dyrygowana przez Fabiena Gabela zagra?a koncert muzyki Luigiego Cherubiniego oraz Hectora Berlioza. W pa?dzierniku, w Teatrze im. Verdiego w Brindisi, orkiestra pod batut? Xu Zhonga wykona?a nagrodzony gromkimi brawami koncert muzyki z repertuaru Ravela i  Musorgskiego/Ravela. W marcu 2011 r. orkiestra pod dyrygentur? Piera Bellugiego odegra?a koncert muzyki Berlioza, Ravela i Griega w Ko?ciele ?w. Jakuba Starszego w Bolonii. Nast?pnie w ramach Mi?dzynarodowego Festiwalu w  Roccella Jonica Narodowa Orkiestra Konserwatoriów Muzycznych pod dyrygentur? Nicoli Piovaniego wykona?a koncert, na który z?o?y?y si? jego w?asne kompozycje. 10 wrze?nia w Operze Comique w Pary?u orkiestra dyrygowana przez Franco Piersantiego wykona?a utwory Piersantiego i Piovaniego w czasie spektaklu re?yserowanego przez Nanniego Morettiego, wystawionego ponownie w Auditorium Parco della Musica w Rzymie w pa?dzierniku oraz w Bolonii w marcu nast?pnego roku.

We wrze?niu 2011 r. i 2012 r. orkiestra wzi??a udzia? w uroczystej inauguracji roku szkolnego graj?c pod dyrygentur? Leonarda De Amicis, w obecno?ci prezydenta Republiki W?oskiej Giorgio Napolitano. Mi?dzy 18 pa?dziernika a 2 listopada 2011 r. orkiestra odby?a tournee po Chinach i Korei Po?udniowej. W czasie koncertów zosta?y wykonane utwory z repertuaru Ravela, Respighiego, Musorgskiego/Ravela, Mao Yuan i Tieshan Liu, a orkiestr? dyrygowa? Xu Zhong.

W lutym 2012 r. w Auditorium Parco della Musica w Rzymie orkiestra pod batut? Fabia Mastrangelo wykona?a koncert sk?adaj?cy si? z utworów Mameliego, Mozarta, Beethovena, Mendelssohna. W lipcu tego samego roku, w ramach Festiwalu Muzyki Belliniego, orkiestra dwa razy wykona?a “Norm?” oraz koncert symfoniczny w Teatrze Greckim w Taorminie; w Termach Karakalli w Rzymie odby? si? koncert, w czasie którego orkiestra dyrygowana przez Leonarda De Amicis odegra?a utwory Riccardo Cocciante; w Villa Giulia w Rzymie odby? si? koncert symfoniczny pod dyrygentur? Bruno Aprea, w czasie którego orkiestra wykona?a dzie?a Ludwiga van Beethovena i Piotra Iljicza Czajkowskiego. 15 wrze?nia w L’Aquila, w ramach Festiwalu “Musica Futura”, orkiestra prowadzona przez Francesca Ivana Ciampa zagra?a koncert muzyki Beethovena.

W 2013 r. ?e?ski Ansambl Smyczkowy orkiestry, pod dyrygentur? Laury Simionato, zagra? w obecno?ci prezydenta Republiki W?oskiej Giorgio Napolitano. Pod koniec sierpnia odby? si? koncert sekcji smyczkowej w ramach 63. edycji festiwalu Sagra Musicale Malatestiana w Rimini.

Daty koncertów w Polsce:

Kraków, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, czwartek 12 wrze?nia 2013 r., g. 19. Wst?p wolny, do wyczerpania miejsc.

Warszawa, Teatr Polski, sobota 14 wrze?nia 2013 r., g. 19.00. Bilety b?dzie mozna zakupi? w kasie teatru.

Quest'articolo è disponibile in: Italiano