SINNERS, WHICH ONE IS YOU? – pierwszy serial Davida Petrucci zainspirowany Bosk? Komedi? jest ju? w sieci

0
1069

Quest'articolo è disponibile in: Italiano

„Sinners, Which one is you?” to pierwszy serial internetowy zainspirowany Bosk? Komedi? Dantego, stworzony przez Davida Petrucciego, m?odego rzymskiego re?ysera znanego z produkcji licznych teledysków, filmów krótkometra?owych i filmów Canepazzo (2011), Hellis Silence (2013) oraz Night to night (2014). Ka?dy odcinek nakr?cony zosta? w innym stylu i j?zyku i opowiada historie postaci zach?conych do grzeszenia przez si?y nieczyste. Jedynym wyj?ciem dla grzeszników jest… znoszenie kar rodem z dantejskiego Piek?a. „Sinners. Which one is you?” – opowiada re?yser – „to dla mnie wielkie wyzwanie. Ci??ko jest wywo?a? mocne emocje w ci?gu zaledwie pi?ciu minut. Stopniowo jak schodzimy w g??b Piek?a, kara za grzechy staje si? bardziej okrutna, co przenosi nas w wymiar oniryczny i magiczny. Ka?dy grzech jest ukazany w inny sposób i w krótkim czasie, co pozwoli?o mi na stworzenie fantastycznych scen, trudnych do zlepienia w jeden d?ugometra?owy film”. Na razie przewidujemy sze?? pi?ciominutowych odcinków, które b?d? online na moim kanale youtube: http://www.youtube.com/davidpetruccifilms. Trzeci odcinek zatytu?owany „?ar?ocy” rozgrywa si? w Polsce. Mi?ego ogl?dania i … uwa?ajcie na demony!

Jak zrodzi? si? pomys? na serial?

„Któ? si? nie rozmarzy? czytaj?c pie?ni Piek?a Dantego Alighieri? Pewnego dnia surfuj?c po Internecie zda?em sobie spraw?, ?e jeszcze nikt nie wpad? na pomys?, by zaadaptowa? to ?redniowieczne dzie?o do dzisiejszej formy filmu „fiction”. By?o to ambitne wyzwanie, któremu ja i mój team stawili?my czo?a z najwi?ksz? pokor?. W „Sinners. Which one is you?” koncentruj? si? na pojedynczym grzeszniku i karze przedstawionej zgodnie z dantejska wizj?. W zaledwie pi?ciu minutach staramy si? opisa? wi?cej historii.  Grzesznicy wracaj? w ró?nych odcinkach pod ró?nymi postaciami, co wzbogaca ca?o?ciowy obraz o dodatkowy metaforyczny sens”.

To mi?dzynarodowy serial. Ka?dy odcinek rozgrywa si? w innym kraju i j?zyku. Jaki grzech dotyka W?ochów?

„Tak jak autorzy Twin Peaks, zdecydowali?my si? na kr?cenie ka?dego z odcinków zaraz po tym poprzedzaj?cym. W ten sposób testujemy nasz? publiczno?? i mo?emy sobie pozwoli? na zaostrzenie stylu, podtrzymuj?c ten sam wielki entuzjazm. J?zyk w?oski na razie zosta? u?yty tylko do komentarzy zamykaj?cych ka?d? cz???. Pod tym charyzmatycznym w?oskim g?osem kryje si? Pino Insegno”.

By nakr?ci? pewne sceny musieli?cie skorzysta? z efektów specjalnych.

“Tak. Efekty specjalne to kolejna rzecz, która sk?oni?a mnie do nakr?cenia tego serialu. W poprzednich filmach nie uda?o mi si? ich wykorzysta?. Lubi? dobre kino, cho? ostatnio poci?ga mnie ‘kino, które pozwala marzy?’. Digilie Studio i Diego Arciero s? moimi starymi wspó?pracownikami i równie? oni zdecydowali si? podj?? wyzwanie nakr?cenia tego serialu”.

Kim s? twoi aktorzy?

„Prawie wszyscy aktorzy, których zobaczycie w serialu, brali udzia? w moich poprzednich filmach. Nie mia?em potrzeby wprowadzania znanych nazwisk. Wola?em da? szans? nowym aktorom, którzy wed?ug mnie zas?uguj? na sukces. The Sinners wychodzi poza ramy typowego w?oskiego serialu. Pierwszy epizod zatytu?owany „Indolent” (Leniwy) z Federico Palmierim, Andre? Togan i Mariusem Bizau powsta? w j?zyku rumu?skim. Po nim nastepuj? odcinki w j?zyku hiszpa?skim, francuskim, angielskim, niemieckim i polskim”.

Czym zaskoczysz w?osk? publiczno?? po The Sinners? Przygotowujesz co? dla telewizji lub kina?

„Czekam na wa?ne odpowiedzi dotycz?ce nowych filmów, wychodz?cych w tym miesi?cu. W sierpniu wyszed? na skale ?wiatow? mój pierwszy niezale?ny film Canepazzo (2012), do którego scenariusz napisa? Igor Maltagliati, wyprodukowany przez Eagle Pictures Home Video. W tym momencie dokonuj? post produkcji Hellis Silence z Maxem Amato. Jest to historia ‘noir-spy’ nakr?cona w Rumunii podczas burzy. Podczas, gdy we W?oszech wszystko idzie wolno, ?wiat wirtualny daje mi wiele satysfakcji. Nie wukluczam dystrybucji cyfrowej tego filmu. To jest przysz?o??”.

Quest'articolo è disponibile in: Italiano