Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A. Pan Luigi Galante prezesem zarz?du Fiat Auto Poland S.A.

0
1550

Quest'articolo è disponibile in: Italiano

15 marca w Bielsku-Bia?ej, odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., które zatwierdzi?o sprawozdanie finansowe zarz?du za rok obrotowy 2012.

Przychody Spó?ki ze sprzeda?y zamkn??y si? kwot? 14 113 720 042,27 z?otych. Spó?ka w 2012 r. wypracowa?a zysk w kwocie 106 769 822,44 z?otych, który w ca?o?ci zosta? przeznaczony na kapita? rezerwowy Spó?ki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland powo?a?o w sk?ad zarz?du Spó?ki nast?puj?ce osoby:

Pan Luigi Galante – prezes  zarz?du

Pan Czes?aw ?wistak – cz?onek zarz?du

Pan Andrzej Pi?tka – cz?onek zarz?du

Pan Antoni Gre? – cz?onek zarz?du

Pan Marek Kisz – cz?onek zarz?du.

Prezes zarz?du Fiat Auto Poland, Pan Luigi Galante ma 60 lat, jest absolwentem Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Rzymie. Do??czy? do Grupy Fiata w czerwcu 1980 r., wspó?pracuj?c przy uruchomieniu zak?adu Sevel-Atessa. Zajmowa? wiele stanowisk wi???cych si? z coraz wi?ksz? odpowiedzialno?ci? w zak?adach przemys?owych Fiat Group Automobiles we W?oszech, takich jak: Mirafiori, Cassino, Pomigliano i Sevel – zyskuj?c znacz?ce do?wiadczenie w zarz?dzaniu zak?adami, in?ynierii produkcji, planowaniu produkcji. Od grudnia 2011 r. Pan Luigi Galante jest odpowiedzialny za produkcj? pojazdów (Vehicle Manufacturing) w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

Quest'articolo è disponibile in: Italiano