Privacy Policy

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Niniejsza strona zbiera niektóre dane osobowe Użytkowników.

Ten dokument można wydrukować za pomocą opcji Drukuj w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Administrator danych 

Redakcja Gazzetta Italia  
ul. Żurawia 6/12 pok. 751 
00-503 Warszawa 
Tel. +48 505269400

Adres e-mail Administratora: info@gazzettaitalia.pl

Rodzaje gromadzonych danych 

Dane osobowe gromadzone przez tę witrynę, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, obejmują: pliki Cookies; Dane dotyczące użytkowania. 

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w specjalnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w formie komunikatów informacyjnych wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia tychże danych.
Dane osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku danych użytkowania, zbierane automatycznie w trakcie korzystania z niniejszej Witryny.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez niniejszą stronę internetową są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich udostępnienia, może to uniemożliwić Witrynie świadczenie Usługi. W przypadku, gdy niniejsza Witryna określa pewne Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą zrezygnować z udostępniania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkownicy, mający jakiekolwiek wątpliwości co do tego, które dane są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Administratorem.
Korzystanie z plików cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez niniejszą Witrynę lub podmioty trzecie świadczące usługi, z których korzysta niniejsza Witryna, oprócz pozostałych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce dotyczącej plików cookies, o ile nie określono inaczej, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, o ile jest ona dostępna.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Witryny i potwierdza, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Administratora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposoby i miejsce przetwarzania gromadzonych danych

Sposoby przetwarzania danych

Administrator danych podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.
Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, z wykorzystaniem metod organizacyjnych i logicznych ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w szczególnych przypadkach, do Danych mogą mieć dostęp również inne podmioty zaangażowane w organizację tej Witryny (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone przez Administratora Danych jako Podmioty Przetwarzające. Administrator danych jest zobowiązany w każdym momencie udostępnić aktualną listę Podmiotów Przetwarzających.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkownika, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych przepisach prawnych Administrator danych może być upoważniony do przetwarzania danych osobowych bez zgody Użytkownika lub w oparciu o inną podstawę prawną określoną poniżej, do chwili gdy Użytkownik nie wniesie sprzeciwu („opt-out”) wobec takiego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez ustawodawstwo europejskie w zakresie ochrony danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Administrator;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub do sprawowania funkcji publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotów trzecich.

Zawsze można jednak zwrócić się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego sposobu przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie to jest zgodne z przepisami prawa, przewidziane w umowie, czy też konieczne do jej zawarcia.

Miejsce przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się podmioty upoważnione do ich przetwarzania. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z Administratorem.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż kraj, w którym znajduje się Użytkownik. W celu uzyskania dalszych informacji na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z punktem dotyczącym szczegółów przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazywania Danych poza Unię Europejską, organizacji międzynarodowej jako podmiotowi międzynarodowego prawa publicznego lub organizacji utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, jak również informacji o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Administratora Danych w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy rzeczywiście został zastosowany jeden z opisanych powyżej sposobów przetwarzania, zapoznając się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania danych osobowych lub w wyjątkowych przypadkach skontaktować się z Administratorem danych, w celu otrzymania tych informacji.

Okres przechowywania danych

Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

Tym samym:

 • Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji takiej umowy.
 • Dane osobowe zbierane w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora będą przechowywane do czasu realizacji tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator danych może przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, aż do odwołania takiej zgody. Ponadto Administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie władzy.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego terminu nie można już korzystać z prawa dostępu, usuwania, poprawiania i przenoszenia danych.

Cele przetwarzania danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usługi, wypełniania obowiązków prawnych, odpowiadania na żądania lub działania wykonawcze, ochrony jego praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania wszelkich działań złośliwych lub oszustw, oraz w następujących celach: statystyki, interakcji z portalami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz przeglądania treści z platform zewnętrznych. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów przetwarzania oraz danych osobowych przetwarzanych dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z punktem „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy wykorzystaniu następujących usług:

 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych Ten rodzaj usługi pozwala na przeglądanie treści zamieszczonych na zewnętrznych platformach bezpośrednio z poziomu ten strony internetowej i interakcję z nimi.
  Jeśli usługa tego typu jest zainstalowana, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, będzie ona zbierać dane o aktywności na stronach, na których jest zainstalowana. Widget Video YouTube (Google Inc.) YouTube to usługa przeglądania treści wideo obsługiwana przez Google Inc. która pozwala tej witrynie na zintegrowanie tych treści z jej stronami. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności).  Interakcja z portalami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z portalami społecznościowymi, lub innymi zewnętrznymi platformami, bezpośrednio z poziomu stron niniejszej strony internetowej.
  Interakcje i informacje uzyskane przez tę stronę internetową podlegają każdorazowo ustawieniom prywatności użytkownika dla każdego portalu społecznościowego.
  Ten rodzaj usługi może nadal zbierać dane o aktywności na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.
  Zaleca się wylogowanie z określonych serwisów, aby upewnić się, że dane przetwarzane na tej stronie nie są powiązane z profilem Użytkownika. Przycisk „Lubię to” i widget portalu społecznościowego Facebook (Facebook, Inc.) Przycisk „Lubię to” i widget portalu Facebook to usługi interakcji z portalem społecznościowym Facebook, świadczone przez Facebook, Inc. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności).  Przycisk i widget portalu społecznościowego Tumblr (Tumblr Inc.) Przycisk i widget portalu Tumblr to usługi interakcji z portalem społecznościowym Tumblr świadczone przez Tumblr Inc. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy PolicyPrzycisk „Pin it” i widget portalu społecznościowego Pinterest (Pinterest) Przycisk „Pin it” i widget portalu Pinterest to usługi interakcji z portalem społecznościowym Pinterest świadczone przez Pinterest Inc. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy PolicyPrzycisk „Tweet” i widget portalu społecznościowego Twitter (Twitter, Inc.) Przycisk „Tweet” i widget portalu Twitter to usługi interakcji z portalem społecznościowym Twitter świadczone przez Twitter Inc. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności).  Przycisk „+1” i widget portalu społecznościowego Google+ (Google Inc.) Przycisk „+1” i widget portalu Google+ (Google Inc.) to usługi interakcji z portalem społecznościowym Google+ świadczone przez Google Inc. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności).  Przycisk i widget portalu społecznościowego LinkedIn (LinkedIn Corporation) Przycisk i widget portalu społecznościowego LinkedIn to usługi interakcji z portalem społecznościowym LinkedIn świadczone przez LinkedIn Corporation. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy PolicyStatystyka Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi Danych na monitorowanie i analizę danych o aktywności na stronie oraz służą do śledzenia zachowań użytkowników. Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. (“Google”). Google korzysta z danych osobowych gromadzonych w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz udostępniania ich innym usługom świadczonym przez Google.
  Google może wykorzystywać dane osobowe w celu konfigurowania i personalizowania reklam w swojej sieci reklamowej. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.  Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności – Opt Out. Podmiot przestrzegający zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności). 

Prawa Użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Administratora Danych.

W szczególności, Użytkownik ma prawo do:

 • odwołania zgody w każdej chwili. Użytkownik może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych, jeżeli odbywa się ono na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do wniesienia sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji.
 • uzyskania dostępu do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez administratora danych, o określonych aspektach ich przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 • weryfikacji i korekty danych. Użytkownik może zweryfikować zgodność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub korektę. 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych. W tym przypadku Administrator nie będzie przetwarzał danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych przez Administratora.
 • uzyskania swoich danych lub zlecenia przekazania ich innemu administratorowi danych. Użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich danych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której Użytkownik jest stroną lub na środkach umownych z nią związanych.
 • złożenia skargi. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych osobowych lub podjąć działania prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących Administratorowi Danych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, Użytkownicy mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji.

Jeżeli dane Użytkowników są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą sprzeciwić się ich przetwarzaniu bez podawania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z uprawnień Użytkownika

W celu skorzystania z uprawnień Użytkownika, Użytkownicy mogą skierować wniosek do Administratora wskazane w niniejszym dokumencie o udostępnienie swoich danych osobowych. Złożenie wniosku jest nieodpłatne, a jego rozpatrzenie przez Administratora następuje w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Polityka cookies

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z Zasadami dotyczącymi plików cookies.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych

Obrona w postępowaniu sądowym

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w sądzie lub na etapie przygotowawczym do ewentualnego powołania go do obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub związanych z nią usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Administrator może być zobowiązany do ujawnienia danych na polecenie władz publicznych.

Informacje szczegółowe

Na wniosek użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, witryna ta może dostarczyć dodatkowych informacji dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dziennik systemu i konserwacja

Dla potrzeb operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki, które rejestrują interakcje i mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie ujęte w niniejszej polityce

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać od Administratora Danych, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Odpowiedź na żądanie „Nie śledź”

Ta strona nie obsługuje żądania „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy inne witryny z których korzystasz obsługują to żądanie, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadamianie Użytkowników w niniejszym dokumencie oraz, jeśli to możliwe, na stronie internetowej, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z posiadanych przez niego danych kontaktowych. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, uwzględniając datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania danych, których podstawą prawną jest zgoda, w razie potrzeby Administrator ponownie pobierze zgodę Użytkownika. 

Definicje i podstawa prawna 

Dane osobowe (lub Dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, wraz z innymi informacjami, w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Witryny (również przez aplikacje podmiotów trzecich zintegrowane z Witryną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z niniejszą Witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas zgłoszenia, metoda wykorzystana do przesłania zgłoszenia do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd, itd.). ) kraj pochodzenia, specyfikę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, czasowe powiązania z wizytą (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące historii aktywności w ramach aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów odnoszących się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z niniejszej Witryny, o ile nie określono inaczej, jest jednocześnie Zainteresowanym.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Podmiot Przetwarzający

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służby lub inny organ, który samodzielnie lub we współpracy z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszej Witryny. O ile nie określono inaczej, Administratorem Danych jest administrator strony internetowej.

Niniejsza Witryna (lub niniejsza Aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę stronę internetową zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich warunkach (jeśli takie istnieją) na tej stronie/w aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie uznaje się za rozszerzające na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

Pliki cookies

Niewielka część danych przechowywanych wewnątrz urządzenia Użytkownika.


Podstawa prawna

Niniejsza polityka prywatności została opracowana na podstawie szeregu przepisów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej Witryny.

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski