WARSAW INTERNATIONAL ART EXPO | malarstwo, fotografia, video, rze?ba, instalacja

0
1281

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

WARSAW INTERNATIONAL ART EXPO | malarstwo, fotografia, video, rze?ba, instalacja

23.06 – 07.07.2015 r. | Galeria DAP

Dom Artysty Plastyka Warszawa, Mazowiecka 11A 

wernisa? 25-tego czerwca, godz.19

Kurator: Pamela Cento

 

WIA Expo- Warsaw International Art Expo, wystawa zorganizowana przez Cento Productions Arte & Comunicazione przy wspó?pracy z Janem Kozaczukiem, pod patronatem W?oskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Wydarzenie artystyczne potrwa od 23 czerwca 2015 r. do 7 lipca 2015 r. (wernisa? 25-tego czerwca, godz.19) w renomowanej galerii DAP1 i DAP2 w OWZPAP (Okr?gWarszawski Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków).

WIA Expo ma na celu ukazanie przekroju nowoczesnej sztuki w?oskiej w Warszawie. Wystawa powstanie w celu przedstawienia grupy artystów w?oskich, ?yj?cych we W?oszech, jak równie? za granic? oraz innych zwi?zanych ze wspó?czesn? sztuk? w?osk?. Wysoki poziom artystyczny, jak i jego mi?dzynarodowy charakter przypominaj?cy Targi Sztuki, umo?liwi bez problemu, ka?demu arty?cie zaprezentowanie si? w swoich pracach (w medium) jak najbardziej reprezentatywne osobiste ?cie?ki poszukiwania siebie w sztuce.

Przedstawione prace b?d? równie? dotyczy? wykorzystania ró?nych mediów w sztuce: pocz?wszy od tradycyjnego malarstwa (z my?l? o przysz?o?ci, zarówno w technice i tre?ci)- Federica Pisciotta, do ,,zapisu automatycznego”w malarstwie (oznakowanie nieformalne)- Maria Rita Bertuccelli. Zobaczymy: badania nad obrazowanym znakiem, wychodz?cym poza granice twórczo?ci Brunona Biondi; geometri? codziennych przestrzeni Stefano Boschetti; materia?y i tkaniny Tani Welz; intuicyjn? dominacj? kodów graficznych Giulio Cesare Matusali; inscenizacj? z wykorzystaniem staro?ytnej techniki malarskiej , Claudia Giacchetti; wizjonersk? rzeczywisto?? w grafitowej pracy Massimo Ezio Domenico Costanzo; miasto Giovanni de Michele, które oko musi by? w stanie je dostrzec; tematy z brakiem perspektywy Bee Elemiah; prace Box Light Alfonso Iuliano, które ??cz? si? obrazowo i nieformalnie; lini? Emanuela Mezzadri, która wyra?a ruchy duszy i zewn?trznego ?wiata; opalizuj?ce twarze Francesco Olivieri; uwodzenie Francesco Mangiaracina, które unosi si? pomi?dzy rzeczywisto?ci? cierpienia, samotno?ci i ch?ci; fotografi? Rositi Delfino, oddaj?c? istot?, cz?sto ulotnych tematów; zwi?zek pomi?dzy byciem cz?owiekiem a natur? Liany Fides Frappa; wahania kobiet twardo st?paj?cych po ziemi Giselli Sorrentino; twarze osób, które dominuj? w nas, z ich oczami i ich wygl?dem Giulio Speranza; bogactwo kontrastów Giovanna La Falce; twarze s?cz?ce ból lub pe?ni? swobodnego oddechu Martina Rigoli; chwile codziennego ?ycia Danieli Bombelli; cyfrowe ?wiaty Sary Radaelli; zwi?zek pomi?dzy tym co rzeczywiste a urojone Roselli Roselli; twarze zak?ócone przez piksel, form? i tre?? Enrico Frusciante; rytm w sztuce cyfrowej Ernesta Galicji; prace Viora ze znakami poddanymi ekstremalnej syntezie, sztuk? JD Doria zrealizowan? w kilku etapach (zarówno pod wzgl?dem technicznym i j?zyka); film Borinquen Gallo, w którym skoncentruje si? na tematyce recyklingu i ponownego wykorzystania; telewizj?, jako medium i jej zawarto?? w pracach Patrizi Bonardi; nasz? to?samo?? w wideo Francesci Lolli; w portrecie wideo Deborah Vrizzi trudno?? nierozwi?zanych relacji rodzinnych.

Jeden z najbardziej reprezentatywnych polskich artystów swojego pokolenia (ur.1953) Krzysztof M. Bednarski zainauguruje otwarcie wystawy Wia Expo projekcj? wideo. Krzysztof M. Bednarski mieszka i pracuje we W?oszech od ko?ca lat 80-tych, jednak mimo znacznej odleg?o?ci jest w sta?ym kontakcie z polskim ?rodowiskiem artystycznym (wystawy w polskich galeriach sztuki, wyk?adowca ASP).Oprócz wielu wystaw, w których bra? udzia? od 1978 roku, wspó?pracowa? równie? z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego, jako autor wszystkich plakatów projektów parateatralnych tego okresu.

Natomiast Marco Angelini, po udziale w 2011 roku w 54. Biennale w Wenecji, którego wystaw? sztuki nowoczesnej mo?na by?o zobaczy? w tym samym roku w Instytucie Kultury W?oskiej w Warszawie, powraca do Stolicy z nowymi obiektami sztuki nowoczesnej dzi?ki WIA Expo. Prace Marco Angeliniego mogli?my równie? podziwia? podczas indywidualnej wystawy w 2013 r., której kuratorem by? prof. Ryszard ?ugowski, w galerii XX1 w Warszawie.

Dyrektor Artystyczny: Pamela Cento

Koordynator wystawy oraz Biuro Prasowe: Jan Kozaczuk

Patronat honorowy: W?oski Instytut Kultury w Warszawie

Patronat medialny: Artinfo.pl, Stolica, Art. Imperium,Format.

Wsparcie techniczne: Polsko- Japo?ska Akademia Technik Komputerowych

Arty?ci: Krzysztof M. Bednarski, Marco Angelini, Maria Rita Bertuccelli, Bruno Biondi, Daniela Bombelli, Patrizia Bonardi, Stefano Boschetti, Massimo Ezio Domenico Costanzo, Giovanni de Michele, Rosita Delfino, J. D. Doria, Bee Elemiah, Liana Fides Frappa, Enrico Frusciante, Ernesto Galizia, Borinquen Gallo, Claudia Giacchetti, Alfonso Iuliano, Giovanna la Falce, Francesca Lolli, Francesco Mangiaracina, Giulio Cesare Matusali, Emanuela Mezzadri, Francesco Olivieri, Federico Pisciotta, Sara Radaelli, Martina Rigoli, Rosella Roselli, Gisella Sorrentino, Giulio Speranza, Viora, Debora Vrizzi, Tania Welz.

Dom Artysty Plastyka

Mazowiecka 11A

00-052 Warszawa

Tel.: 22 827 64 13

Fax.: 22 826 23 61

Email.: owzpap@owzpap.pl

Wszystkie galerie Domu Artysty Plastyka czynne s? 7 dni w tygodniu w godzinach:

11.00-19.00.

Bezp?atne wej?cie

 www.wiaexpo.net

[cml_media_alt id='112732']WIA expo logo[/cml_media_alt]

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski