Nasza gazeta na kartach pracy licencjackiej

0
2082

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Historia powstania pracy licencjackiej pt. „Prasa dwuj?zyczna na przyk?adzie miesi?cznika Gazzetta Italia – studium monograficzne” jest owocem mojego zainteresowania drukami periodycznymi w dwóch wersjach j?zykowych.

Po jednym z wyk?adów kierownik Katedry Italianistyki Uniwersytetu Szczeci?skiego dr Angelo Rella wr?czy? mi egzemplarz polsko-w?oskiego czasopisma, które ze wzgl?du na swój oryginalny format od razu wzbudzi?o moj? ciekawo??. Nast?pnego dnia podj??em decyzj? o przedstawieniu fenomenu tego czasopisma w pracy licencjackiej ko?cz?cej studia pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna. W tym celu przez d?ugie miesi?ce zapoznawa?em si? z materia?ami dotycz?cymi gazet dwuj?zycznych, archiwalnymi numerami „Gazzetta Italia” i filmami dost?pnymi na prywatnym kanale YouTube tego miesi?cznika. De facto czas ten by? przygotowaniem do rozmowy, któr? 10 kwietnia br. przeprowadzi?em w redakcji gazety w Warszawie. Alessandro Vanzi i Enrico Buscema zapewnili mi bezp?atny dost?p do wszystkich numerów gazety, opowiedzieli
o dzia?alno?ci spó?ki Comunicazione Polska i pocz?tkach kszta?towania si? nowego pisma na polskim rynku prasowym. Ch?? pomocy wyrazili równie? dziennikarze i osoby t?umacz?ce teksty dla „Gazzetta Italia”. Dzi?ki temu wszystkie w?tpliwo?ci na bie??co wyja?nia?em drog? mailow?. W chwili gdy praca by?a ju? przygotowana do druku ponownie spotka?em si?
z Enrico Buscem?, by rozwia? ostatnie w?tpliwo?ci.

Prac? napisan? pod kierunkiem dra Ireneusza Sokalskiego – m.in. twórcy szczeci?skiego Radia AS – obroni?em z wynikiem bardzo dobrym na egzaminie dyplomowym 4 lipca. W recenzji dr hab. Ewa Pajewska, prof. US zwróci?a uwag? na podj?cie zbadania problemu, który do tej pory nie doczeka? si? wielu opracowa?. Mimo drobnych usterek, prac? uznano za ciekaw? i inspiruj?c? do dalszych bada?. Podczas egzaminu odpowiedzia?em
m.in. na pytania dotycz?ce historii prasy dwuj?zycznej w Polsce czy kryteriów typologii prasy.

Praca sk?ada si? z dwóch rozdzia?ów. W pierwszym rozdziale przedstawi?em po krótce histori? prasy dwuj?zycznej wydawanej w Polsce. Nast?pnie zaprezentowa?em histori? analizowanego przeze mnie czasopisma i dzia?alno?? Comunicazione Polska. Wymieni?em te? punkty dystrybucji gazety w Polsce oraz sk?ad redakcji. W rozdziale tym zapozna?em czytelników tak?e z sylwetkami osób, które najd?u?ej wspó?pracowa?y z „Gazzetta Italia”.
W drugim rozdziale przedstawi?em zmiany w redagowaniu pisma na przestrzeni wszystkich numerów, ze szczególnym uwzgl?dnieniem numeru zerowego. Znajduje si? w nim ponadto analiza zawarto?ci, ilo?ci i jako?ci wybranych numerów. Ze starannie przygotowanych wykresów uwa?ny czytelnik jest w stanie wyci?gn?? wiele informacji. Ca?o?? opatrzona jest wst?pem, który streszcza prac? i zako?czeniem, które wskazuje perspektywy na przysz?o?? jedynego polsko-w?oskiego miesi?cznika o kulturze, spo?ecze?stwie i gospodarce. Z uwagi na ubóstwo literatury w tym obszarze, spor? cz??? bibliografii zajmuj? pozycje internetowe.

W chwili z?o?enia mojej pracy licencjackiej „Gazzetta Italia” posiada?a ju? w?asne radio i cz??? egzemplarzy w sieci salonów Empik. Rozwój tych segmentów umo?liwi mi w przysz?o?ci przyjrze? si? gazecie po raz kolejny. Poniewa? miesi?cznik ten nie jest monitorowany przez Polskie Badania Czytelnictwa i Zwi?zek Kontroli Dystrybucji Prasy, dane z takich opracowa? jak praca licencjacka mog? pomóc redakcji w przygotowywaniu kolejnych materia?ów, a redaktorów sk?oni? do refleksji nad wydawanym pismem i jego czytelnikami.

Praca jako materia? ?ród?owy jest dost?pna w archiwum Uniwersytetu Szczeci?skiego. Jeden z egzemplarzy zosta? przekazany redakcji. Nie powsta?aby ona bez ?yczliwo?ci kilku osób, którym w tym miejscu dzi?kuj? za po?wi?cony czas, cierpliwo?? i cenne uwagi.

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski