Polska kluczowym krajem dla Confindustrii w Europie Wschodniej

0
61

Confindustria Est Europa (CEE) to Federacja zrzeszająca 11 stowarzyszeń (z siedzibami w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Bułgarii, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Ukrainie) włoskich firm obecnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Maria Luisa Meroni, była Przewodnicząca Confindustrii Bułgarskiej i przedstawicielka małych przedsiębiorstw w Confindustrii Lecco i Sondrio, przejęła kierowanie Confindustrią Est Europa (na Europę Wschodnią) od grudnia 2020 r. Zadaliśmy jej kilka pytań o cele Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce i dalszych perspektyw Confindustrii za granicą.

Jakie są zadania i cele Confindustrii Est Europa?

CEE, która zrzesza ponad 1000 firm powiązanych z międzynarodowymi przedstawicielami tej sieci, ma na celu zintegrowanie i uczynienie bardziej efektywnej włoskiej obecności w Europie Wschodniej, poprzez działalność 11 stowarzyszeń terytorialnych, które szczególną uwagę zwracają na społeczne, gospodarcze i kulturowe aspekty krajów z tego obszaru, jako na elementy systemu współzależności. CEE działa gromadząc informacje o potrzebach włoskich firm, które z zainteresowaniem patrzą na ten obszar geografi czny, chcąc zaoferować im poprzez System Confindustrii nowe i zorientowane regionalnie podejście do strategicznego sąsiedztwa. Federacja świadczy szereg usług, takich jak: wspieranie postępu i rozwoju przedsiębiorstw, stymulowanie form współpracy; reprezentowanie, ochrona i pomoc oferowane zrzeszonym przedsiębiorstwom w ich relacjach z instytucjami; promowanie inicjatyw na rzecz wzrostu i rozwoju; świadczenie usług informacyjnych, doradczych i pomocy w kontekście gospodarczym i biznesowym kraju działalności; gwarantowanie uprzywilejowanego dostępu do rynku wschodnioeuropejskiego. Confindustria Est Europa przedstawia się zatem jako gwarant włoskiej przedsiębiorczości za granicą oraz procesu umiędzynarodowienia, również w świetle ostatnich zawirowań w gospodarce światowej, które sprawiły, że stabilne punkty odniesienia stały się nieodzowne, również pod względem posiadanego doświadczenia.

Co nowego przyniosło pani przewodnictwo w CEE?

Naszym celem jest kontynuacja ścieżki wzrostu, którą Confindustria Est Europa obrała od początku swojego istnienia. Dokładnie tak, jak pokazałam w linii programowej, przedstawiając ją podczas prezentacji mojej kandydatury na przewodniczącą, zamierzam wzmocnić i zwiększyć zakres wiedzy oraz widoczność naszej Federacji w Państwowym Systemie Confindustrii. Zamierzam w szczególności poszerzyć możliwości, które oferujemy firmom, zamierzającym podjąć ścieżkę umiędzynarodowienia. Niezwykle ważne jest dla mnie zintensyfikowanie integracji Confindustria Est Europa z systemem stowarzyszeniowym we Włoszech, a tym samym coraz silniejsza interakcja i współpraca z narodową Włoską Confindustrią. Dowodem tego była również moja inicjatywa zorganizowania pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Federacji w siedzibie Confindustrii, w obecności Przewodniczącego, Carla Bonomiego.

Kolejnym celem jest wzmocnienie relacji z włoskimi instytucjami zajmującymi się umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw. W tym sensie praca prowadzona w poszczególnych oddziałach terytorialnych Confindustrii jest bardzo istotna, ponieważ intensyfikują one swoje działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu w kraju odniesienia, a także nawiązania istotnych stosunków międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę moją rolę jako przedstawiciela Małych Przedsiębiorstw w Confindustrii Lecco i Sondrio, jestem przekonana, że MŚP stanowią serce i siłę naszego systemu przemysłowego. Kluczowe jest zatem zaangażowanie międzynarodowych przedstawicielstw w tworzenie możliwości dla MŚP, zachęcanie i wspieranie przedsiębiorców, aby mieli odwagę otwierać się na nowe rynki i podejmować nowe wyzwania.

Podstawą dla mnie jest również dowartościowanie sieci biznesowych, o czym świadczy wstąpienie Federacji podczas mojej kadencji do RetImpresa, a także współpraca przy rozwoju platformy Registry w ramach RetImpresa. Celem jest także
umożliwienie działania na wszystkich płaszczyznach z lokalnymi firmami w różnych krajach, co generuje synergie i nowe możliwości rozwoju.

Zamierzam też znacznie usprawnić komunikację, aby Confindustria Est Europa stała się katalizatorem i popularyzatorem informacji przydatnych dla firm działających w tym obszarze świata. Temu przyświeca realizacja projektu wydawniczego „Guida Paesi”, przewodnika zawierającego najważniejsze informacje po 11 krajach, w których znajdują się stowarzyszenia. To wynik wspaniałej pracy zespołowej między przedstawicielami należącymi do CEE, a dzięki zaangażowaniu włoskich ambasadorów w tych właśnie krajach, potwierdza on synergię między instytucjami publicznymi i prywatnymi i utrwalone relacje w ramach Sistema Italia za granicą.

Jaki jest obecnie status stowarzyszenia przedsiębiorców włoskich, zrzeszonych w Confindustria Polonia?

Stowarzyszenie włoskich przedsiębiorców w Polsce powstało w 2020 roku, w ciężkim dla wszystkich okresie. Niemniej jednak Confindustria Polonia staje się istotną organizacją, z rosnącą liczbą zrzeszonych firm i stabilizującą się pozycją na terenie Polski, za czym idzie jej coraz większa efektywność. Polski rynek należy do najważniejszych w Europie, a solidne stowarzyszenie, takie jak Confindustria Polonia, może zagwarantować włoskim firmom przedstawicielstwo na poziomie instytucjonalnym i gospodarczym. Polska jest niewątpliwie krajem o wielkich perspektywach wzrostu i rozwoju.

Jakie projekty są w przygotowaniu w tym rejonie Europy?

Confindustria Polonia angażuje się w tworzenie inicjatyw, które łączą ducha stowarzyszenia i potrzeby członkowskich przedsiębiorstw. Kolejne projekty, również we współpracy z innymi instytucjami Sistema Italia w Polsce, to udział w najważniejszych targach branżowych w kraju, organizacja webinariów i wydarzeń informacyjnych, promocja wymiany handlowej i kulturalnej między Włochami a Polską. Stowarzyszenie zwraca uwagę na główne trendy gospodarcze – planowane są wydarzenia dotyczące przyszłości motoryzacyjnego łańcucha dostaw oraz forum gospodarcze organizowane wspólnie z Sistema Italia. Jeżeli chodzi o cykliczne inicjatywy chciałabym zwrócić uwagę na Energy Mixer 2022 (21 września), wydarzenie B2B poświęcone zagadnieniom przemysłu i energetyki oraz na niedawną publikację już drugiego wydania Guida Paese. Przewodnik Guida Paese, oprócz tego, że będzie źródłem szczegółowych informacji dotyczących rynku polskiego, stworzy okazję do spotkań firm podczas kolejnej serii prezentacji.

Jak w obecnej sytuacji międzynarodowej może zmienić się polityczna i gospodarcza rola krajów graniczących z Ukrainą?

Kraje Europy Wschodniej są z pewnością najbardziej dotknięte konfliktem, zarówno ze względu na bliskość geograficzną, jak i bliskie więzi handlowe z Ukrainą i Rosją. Na szczeblu europejskim polityczna i dyplomatyczna rola sąsiadujących z Ukrainą państw jest bardzo istotna od pierwszych chwil wojny, a wysiłki na rzecz przyjęcia ukraińskich uchodźców są znane społeczności międzynarodowej. Zaangażowanie tych państw, w tym Polski, odegrało kluczową rolę i będzie fundamentalnym punktem wyjścia do reorganizacji i odbudowy Ukrainy jako państwa, co, mam nadzieję, stanie się wkrótce. Nie zapominając o wkładzie, jaki może wnieść w ten proces know-how włoskich firm działających na tych rynkach. Jest to niewątpliwie kolejna szansa na rozwój dla obszaru Europy Wschodniej, zbyt często zapomnianej, ale stanowiącej jeden z głównych centrów europejskiej działalności gospodarczej.