Rynek gazu w Polsce

0
1597

W Sochaczewie, na Mazowszu, spotkali?my si? z zarz?dem w?oskiej spó?ki, która rozprowadza w Polsce  gaz. Spó?ka, dzia?aj?ca od 2001 roku, narodzi?a si? z MDG Polska, zmieniaj?c nazw? z Rag.Sociale na SIME Polsca. Umowa na dostawy gazu zosta?a podpisana przez SIME Polska z Gaz System i PGNIG.

“Podczas naszej pierwszej wizyty w Polsce zdali?my sobie sprawe, ?e rynek polski przypomina? w swojej strukturze ten w?oski z lat ’50”, rozpoczyna Giorgio Scarduelli, dyrektor generalny SIME Polska, “nie tylko ze wzgl?du na technologi? dystrybucji, ale przede wszystkim z uwagi na surowce: w Polsce cz?sto u?ywa si? drewna, w?gla, oleju nap?dowego, LPG a nie gazu ziemnego, który obecnie zaspokaja 80% zapotrzebowania ?wiatowego i oko?o 50% zapotrzebowania rynku polskiego”.

Nowa strefa wydobycia gazu ?upkowego przyniesie Polsce korzy?ci?

“Na pewno poniewa? Polska, zaraz po Stanach Zjednoczonych, ma jego najwi?ksze z?o?a, cho? niektórzy uwa?aj?, i? gaz ten jest bardziej szkodliwy ni? gaz ziemny”. W najbli?szym czasie w Polsce zostan? opublikowane wyniki próbnych odwiertów gazu ?upkowego, zaakceptowanych przez rz?d, które poprzedzi? prawdziwy wy?cig po koncesje, w którym uczestniczy?y wielkie kompanie energetyczne, mi?dzy innymi w?oska ENI i francuska TOTAL. Aktualne szacunki wydaj? si? by? bardzo optymistyczne poniewa? oceniaj? z?o?a gazu niekonwencjonalnego na oko?o 3 tysi?ce miliardów m3. W Stanach Zjednoczonych poziom produkcji i rezerw eksploatacyjnych gazu poci?gn??y za sob? spadek cen gazu ziemnego oraz zmniejszenie zale?no?ci od eksportu z zagranicy  do tego stopnia, i? mo?na by?o spekulowa? wzrost jego u?ycia wzgl?dem innych ?róde? energii.

Dzi?ki tym zasobom b?dzie mo?liwe zmniejszenie dostaw gazu z Rosji?

W okresie ?rednio i d?ugoterminowym Polska b?dzie mog?a zredukowa? dostawy gazu z Rosji, jednak?e du?a cz??? zaopatrzenia pochodzi z d?ugoterminowych kontraktów typu “take or pay”, tak wi?c wp?yw na ceny gazu nie b?dzie a? tak du?y jak w przypadku rynku ameryka?skiego. Nadejdzie w dalszej przysz?o?ci.

Ró?nica mi?dzy rynkiem w?oskim a polskim?

Wraz z ostatni? podwy?k? cen ze strony PGNIG i jej akceptacj? przez URE, ceny znacznie wzros?y, osi?gaj?c wzgl?dem rynku w?oskiego wy?szy poziom. Przede wszystkim chodzi o dostawy przemys?owe, które jako motor rynku, powinny by? niskie. G?ówna ró?nica mi?dzy rynkiem w?oskim a polskim polega na tym, i? w Polsce panuje monopol PGNIG do którego musz? zwraca? si? wszyscy dystrybutorzy natomiast we W?oszech mamy do czynienia z wolnym rynkiem, na którym mo?na wybiera? w?ród ró?nych graczy od GAS DE FRANCE po SHELL, BP, EON, gigantów niektórych pa?stw europejskich, takich jak Francja, Holandia, Anglia, Niemcy,  I oczywi?cie jest tam te? obecny w?oski ENI GAS&POWER. Podczas ostatniego spotkania z ministrem Waldemarem Pawlakiem, dowiedzieli?my si?, i? proces liberalizacji rynku zosta? ju? rozpocz?ty tak wi?c wraz z wej?ciem na rynek innych graczy równie? i ceny powinny zosta? zredukowane.

Porównuj?c ceny dostaw, które z pa?stw jest bardziej op?acalne dla ostatecznego odbiorcy?

Bezpo?rednie porównanie cen w Polsce i we W?oszech jest praktycznie nie mo?liwe z uwagi na ró?ne rodzaje taryf oraz ró?ne rodzaje kontraktów; jednak?e uogólniaj?c mo?emy stwierdzi?, i? ceny dla odbiorców indywidualnych w Polsce s? o oko?o 5-7% wy?sze ni? w przypadku odbiorców we W?oszech, natomiast ceny dotycz?ce sektoru przemys?owego, dzi?ki mo?liwo?ci zawarcia umowy na wolnym rynku, s? we W?oszech o 6-8% bardziej op?acalne.

Jako grupa SIME zajmujecie si? równie? innymi ?ród?ami energii?

GRUPPO SIME powo?a?o wiele spó?ek, by móc w jak najbardziej efektywny sposób odpowiedzie? na potrzeby rynku. W tym kontek?cie SIME ENERGIA jest odpowiedzi? “Gruppo” na poszukiwanie odnawialnych ?róde? energii i od 2005 roku projektuje, finansuje, realizuje i zarz?dza instalacjami CHP i systemów grzewczych, produkuj?c rocznie oko?o 200.000MWh.