Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2017

0
1061

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpił szereg istotnych zmian podatkowych w zakresie podatków: CIT, PIT oraz VAT. W niniejszej analizie przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Zmiany w zakresie podatków dochodowych

Nowe regulacje dot. cen transferowych to w szczególności:

  • zwiększony próg powiązań kapitałowych, który definiuje podmioty powiązane z 5% do 25%;
  • obowiązek sporządzania dokumentacji dla podmiotów, których przychody lub koszty bilansowe przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2 mln euro;
  • obowiązek przeprowadzenia analizy danych porównawczych (benchmarking) dla niektórych podatników;
  • nowa forma dokumentacji, tj. trzypoziomowy obowiązek dokumentacyjny (local file, master file oraz domestic file);
  • obowiązki zdawczo raportowe, tj. w prowadzenie obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzenia dokumentacji oraz uproszczonego sprawozdania CIT – TP.

W zakresie zmian w podatkach dochodowych, nowe przepisy wyłączają możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych bez wykorzystania rachunku płatniczego, w transakcjach, których wartość przekracza 15.000 złotych. Nowelizacja rozszerzyła także zakres opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych. Nowe przepisy przewidują, że za przychód należy uznać wartość wkładu, określoną w umowie lub statucie spółki (a nie nominalną wartość udziałów lub akcji).

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obniżono stawkę CIT z 19% do 15% dla niektórych podatników.

Ze stawki 15%  podatku mogą skorzystać podatnicy:

  • mający status tzw. małego podatnika (tj. podatnicy, których roczna wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczyła kwoty 1,2 mln euro) oraz
  • rozpoczynający działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Uwaga! Za podatnika rozpoczynającego działalność nie można w tym przypadku uznać podatnika, który powstał w wyniku przekształcenia.

Z nowej stawki nie będą mogły w żadnym przypadku korzystać podatkowe grupy kapitałowe.

Zmiany w podatku VAT

Głównymi celami tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o VAT jest uszczelnienie systemu poboru tego podatku oraz ograniczenie nadużyć, związanych z wyłudzaniem nienależnych podatnikom zwrotów.

Od tej pory większość robót budowlanych, o ile są dokonywane przez podwykonawców, podlega odwrotnemu obciążeniu. Na podwykonawcach świadczących usługi, co do zasady nie ciąży już obowiązek odprowadzania podatku VAT, bowiem w wyniku reverse charge podatnikiem staje się nabywca usług, a więc główny wykonawca. Celem zmiany jest zahamowanie tworzenia fikcyjnych podwykonawców w zamiarze wyłudzeń podatkowych.

Zaostrzono także przepisy pozwalające na nałożenie przez państwo sankcyjnego zobowiązania podatkowego w przypadkach, gdy podatnik w deklaracji wykaże niewłaściwą kwotę zobowiązania lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub jeżeli w ogóle nie złoży zeznania i nie uiści daniny. W niektórych przypadkach sankcja ta wynosi 100% (np. kiedy faktury zostały wystawione przez podmiot nie istniejący).