Certyfikaty znajomości języka włoskiego w szczególności certyfikat CELI wydawany przez uniwersytet dla cudoziemców w Perugii

0
3273

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Certyfikat językowy jest formalnym świadectwem poziomu znajomości języka, wystawionym przez uznaną jednostkę certyfikującą. Językowe egzaminy certyfikujące posiadają pewne cechy, które odróżniają je od innych testów oceniających: nie są związane z przebiegiem nauki zdających je, zatem nie muszą odwoływać się do konkretnego modelu glottodydaktycznego, znajomość języka zdających oceniana jest na podstawie ogólnych kryteriów, sformalizowanych przez inną jednostkę niż ta, która szkoli lub jest szkolona. Jednostki certyfikujące muszą zatem określić przejrzyste standardowe kryteria oceny biegłości językowej i na ich podstawie oceniać wiedzę zdających egzamin. We Włoszech jednostkami certyfikującymi formalnie uznanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych są: Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii (www.unistrapg.it), Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie (www.unistrasi.it), oraz Uniwersytet w Rzymie 3 (www.uniroma3.it), do których w późniejszym czasie dołączyło Towarzystwo Dante Alighieri (www.soc-dante-alighieri.it). Powyższe jednostki certyfikujące wystawiają certyfikaty językowe, uznawane na arenie międzynarodowej, które odwołują się do poziomu biegłości językowej, do dyrektyw oraz do kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego opracowanego przez Radę Europy.

Poziomy nauczania języka włoskiego i certyfikacji przedstawiają się następująco:

  • Certyfikat CELI (Certificato di Lingua Italiana), wystawiany przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii.
  • Certyfikat CILS (Certificato di Italiano Lingua Straniera), wystawiany przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie.
  • Certyfikat PLIDA (Programma Lingua Italiana Dante Alighieri), wystawiany przez Towarzystwo Dante Alighieri.
  • Certyfikat IT (Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera), wystawiany przez Uniwersytet w Rzymie 3.

Egzaminy certyfikacyjne CELI są przeprowadzane przez CVCL Centrum Oceny i Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu dla Cudzoziemców w Perugii. CVCL opracowało 6 certyfikatów CELI dla języka włoskiego określające 6 poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego od A1 do C2; 2 certyfikaty CIC włoskiego języka biznesowego, (dla poziomów B1 i C1), trzy certyfikaty dla młodzieży (dla poziomów A2, B1 i B2), trzy certyfikaty dla imigrantów, (dla poziomów A1, A2 i B1), oraz CELI5DOC, skierowany do wykładowców i DILS-PG, certyfikat glottodydaktyczny dla nauczycieli.

CVCL pracuje nad programem badań nad weryfikacją i oceną biegłości językowej L2, oraz nad szkoleniem i aktualizacją wiedzy nauczycieli na temat oceny i weryfikacji biegłości językowej.

Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii, poprzez CVCL, jest jedyna instytucją włoską będącą członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe), stowarzyszenia 34 instytucji europejskich, które samodzielnie zarządzają egzaminami i certyfikacjami językowymi języka ojczystego w danym kraju.

ALTE organizuje kongresy, konferencje otwarte dla tych wszystkich, którzy zajmują się nauczaniem, weryfikacją i oceną, jak i organizacją okresowych grup roboczych dla własnych członków. Następne międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Polsce, w Krakowie, od 7 do 9 lipca 2011 roku z okazji 4° międzynarodowej konferencji ALTE.

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski