„Podatek IMU i Włosi za granicą” – Izba Deputowanych, 10 stycznia 2013 r.

0
945

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Narducci i Micheloni (PD): „Podatek IMU, od tzw. pierwszego domu (wł. prima casa), Włochów mieszkających za granicą stanowi aspekt niekonstytucyjności oraz naruszenia ustaleń traktatu o UE, należy go zmienić!”

10 stycznia w Rzymie odbyła się konferencja „Podatek IMU i Włosi za granicą”, przeprowadzona przez posła Narducciego i senatora Micheloniego, którzy reprezentują Partię Demokratyczną (PD).

Stawki zastosowane przy opłacaniu podatku IMU od domów Włochów mieszkających za granicą, wpisanych do rejestru AIRE, stały się przedmiotem dyskusji już w momencie rozpoczęcia konferencji. Rzeczywiście w 80% przypadków są oni zobligowani do zapłaty wyższej stawki za dom posiadany we Włoszech, a uznawany za drugie miejsce zamieszkania; chodzi zatem o dom niewynajęty, niedany w użyczenie i który wymaga zapłaty kosztów utrzymania. Od samego początku Narducci i Micheloni wyrazili swój sprzeciw, na poziomie parlamentarnym, wobec ewidentnej dyskryminacji powstałej wobec ich rodaków za granicą. Przyjęli oni także protesty włoskich emigrantów, którzy „w odniesieniu do płatności IMU chcą być traktowani, zgodnie z Konstytucją, tak jak osoby mieszkające we Włoszech”.

Chodzi tu o niewątpliwą i ewidentną dyskryminację, w której dochodzi do niekonstytucyjności i naruszenia traktatów o Unii Europejskiej.
Używając tych argumentów, dwóch parlamentarzystów wybranych za granicą, zwróciło się do sądu administracyjnego pierwszej instancji w Campobasso, składając wniosek o zawieszenie wydanych przez gminę Molise przepisów dotyczących IMU, które opodatkowują domy traktowane jako dodatkowe miejsce zamieszkania (drugi dom), posiadane przez jej mieszkańców rezydujących za granicą. Ci dwaj parlamentarzyści przyjęli na siebie ciężar pokrywania kosztów związanych z procesem.
W międzyczasie, przygotowali oni również skargę skierowaną do Komisji Europejskiej, którą każdy zainteresowany włoski obywatel będzie mógł pobrać, począwszy od 15 stycznia, z neutralnej strony (www.e-avvocato.com) a następnie wysłać do komisji. Poniżej zostały wymienione niektóre części skargi, dotyczące w szczególności tych zagadnień, które analizują aspekty niekonstytucyjności norm IMU.
Aspekty niekonstytucyjności i naruszenia traktatu UE w odniesieniu do IMU opłacanego przez Włochów za granicą.

1) Niekonstytucyjność w związku z naruszeniem artykułów 3 i 53 Konstytucji Włoch: naruszenie zasady równości i racjonalności oraz zasady zdolności płatniczej podatnika.

2) Sprzeczność z traktatami Unii Europejskiej w związku z naruszeniem artykułów 18, 21, 45 i 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: naruszenie zasady o niedyskryminacji oraz o swobodnym przemieszczaniu się i pobycie na terenie państwach członkowskich; naruszenie wolności przepływu osób, usług i kapitału.

3) Naruszenie art. 1, ustęp 4 ter Dekretu z mocą ustawy z 28 stycznia 1993 r., Nr 16 przekształconego w ustawę z dnia 24 marca 1993, Nr 75 […] dla włoskich obywateli niezamieszkałych na terytorium Włoch, jako główny lokal mieszkalny uznaje się ten bezpośrednio przystosowany do celów mieszkalnych, posiadany na podstawie prawa własności lub prawa użytkowania we Włoszech, pod warunkiem, że nie jest wynajęty […].

 

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski