Spotkanie świąteczne Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Warszawie

0
2250

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Wielki sukces odnios?o spotkanie wigilijne zorganizowane przez W?osk? Izb? Handlowo-Przemys?ow? w Polsce, na którym pojawili si? cz?onkowie Izby i liczni go?cie. Przewodnicz?cy Piero Cannas go?ci? w warszawskiej restauracji San Lorenzo ponad 70 osób, w tym przedstawicieli 50 w?oskich firm. By?a wymiana ?ycze?, ale i refleksje nad wynikami finansowymi osi?gni?tymi w 2013 roku. Go?? honorowy spotkania, Jego Ekscelencja Riccardo Guariglia, Ambasador W?och w Polsce, przywita? zgromadzonych przypominaj?c, jak “wa?na i konieczna jest ?cis?a wspó?praca W?ochów mieszkaj?cych w Polsce, aby móc jak najlepiej promowa? Sistema Italia” i zapewniaj?c zgromadzonych o swoim nieustaj?cym poparciu dla podobnych, ??cz?cych spo?eczno?? w?osk?, inicjatyw. Swoje pozdrowienia przekaza? równie? Dr. Giuseppe Federico, dyrektor Sekcji Promocji Handlu Ambasady Republiki W?oskiej w Warszawie. W spotkaniu wzi?li udzia? dziennikarze w?oscy i polscy, w?ród nich za?oga programu „Est Ovest” ze stacji RAI TRE z reporterem oddzia?u RAI w Trie?cie, Antonio Caiazza, który przeprowadzi? wywiad z wieloma spo?ród obecnych na spotkaniu, m.in. z Ambasadorem Guariglia, z Giorgio Provvidenza z firmy Salini-Impregilo Polska, z przewodnicz?cym Izby Piero Cannas oraz jego zast?pc?, Cristiano Pinzauti.

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski