Grupa Alitalia zwi?ksza zyski pomimo kryzysu w sektorze

0
1086

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Iwona Pruszkowska

 14 maja 2012 roku odby?o si? spotkanie Zarz?du Grupy Alitalia, podczas którego zosta? oceniony rozwój przedsi?biorstwa w pierwszym kwartale bie??cego roku. Przedstawiciele Zarz?du podkre?lili fakt, i? pocz?tek roku nie by? pomy?lny dla sektora transportu lotniczego. Kryzys finansowy pa?stw strefy euro wp?yn?? w sposób negatywny na PKB rynków lotniczych, nie wy??czaj?c rynku w?oskiego, powoduj?c spadek popytu na przeloty. Z danych Assaeropori wynika, i? podczas trzech pierwszych miesi?cy tego roku w?oskie lotniska obs?u?y?y 21,4 milionów pasa?erów. Ich liczba zmniejszy?a si? o 300 tysi?cy w porównaniu do danych z tego samego okresu z 2011 roku. Co wi?cej, w ci?gu trzech pierwszych miesi?cy roku wzros?y koszty zaopatrzenia w paliwo. W porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku cena paliwa wzros?a o 15%. Od pierwszego stycznia do 31 marca Grupa Alitalia obs?u?y?a 4,8 milionów pasa?erów. Liczba klientów pozosta?a niezmieniona w porównaniu do pierwszego kwarta?u 2011 roku. Bior?c pod uwag? zmniejszenie ilo?ci pasa?erów obs?u?onych na lotniskach w?oskich, udzia? Alitalii w rynku lotniczym wzrós? z 22,9% do 23,5%. W pierwszym kwartale 2012 roku wzrós? load factor spó?ki (z 64% do 69%). Zyski Grupy Alitalia wzros?y o 13%, osi?gaj?c poziom 776 milionów euro. Wska?nik Ebit (rozwój ekonomiczny) oraz poziom zysku netto pokazuj?, i? Grupa Alitalia jest licz?cym si? graczem na rynkach europejskich. Cz?onkowie Zarz?du spó?ki poinformowali, i? Ebit Alitalii wyniós? 109 milionów euro, natomiast zysk netto 131 milionów euro. Na koniec pierwszego kwarta?u zad?u?enie netto spó?ki wynosi?o 962 milionów euro, a rezerwy finansowe spó?ki 318 milionów euro. Bior?c pod uwag? jako?? us?ug, pierwszy kwarta? roku by? korzystny dla Alitalii. Prawid?owo?? ruchu lotniczego wynios?a 99% a punktualno?? lotów 88,3%. W pierwszych trzech miesi?cach roku Grupa Alitalia zakupi?a 3 nowe samoloty typu E-Jet Embraer. Do ko?ca roku spó?ka b?dzie mia?a dwadzie?cia nowych samolotów (Airbus A330, Airbus A319, Embraer E-Jets). Prezes Grupy Alitalia, Roberto Colaninno, powiedzia?: „Pomimo, i? znajdujemy si? w okresie trudnym zarówno dla ekonomii Pa?stwa jak i dla sektora, Alitalia inwestuje w rozwój. Odnowienie floty, poszerzenie sieci lotniczej i zawieranie nowych kontraktów przemys?owych i komercyjnych ukazuj? ch?? i zaanga?owanie spó?ki w zwi?kszenie naszego wk?adu w strategiczn? infrastruktur? Pa?stwa”.

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski